Voorwaarden

I. ALGEMENE BEPALINGEN

1 Algemeen
1.1 EON (“EON”) bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website www.NooitMeerOvergewicht.com (de ‘Website’). EON is gevestigd op Plantage 15 in Baarn, is geregistreerd bij het Handelsregister Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 32084777.

1.2 Het e-mailadres van NooitMeerOvergewicht is info@NooitMeerOvergewicht.com.

2 Toepasselijkheid
2.1 De Website bestaat uit:
(i) een algemeen toegankelijk gedeelte (het “Publieke Gedeelte”) dat toegankelijk is voor alle bezoekers van de Website (de “Bezoekers”);
(ii) een NooitMeerOvergewicht Gratis-gedeelte (het “Gratis-gedeelte”) dat alleen toegankelijk is voor Bezoekers die zich op de Website hebben geregistreerd (“Geregistreerde Gebruikers”); en
(iii) een NooitMeerOvergewicht Plus-gedeelte (het “Plus-gedeelte”) dat alleen toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers die een betaald abonnement hebben afgesloten (“Abonnees”).
2.2 Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan en gebruik van de Website;
(ii) de registratie op het Gratis-gedeelte (de “Registratie”);
(iii) het betaald abonnement op het Plus-gedeelte (het “Abonnement”);
(iv) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten (de “Inhoud”);
(v) alle overige betrekkingen tussen NooitMeerOvergewicht en de Bezoeker.
2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door NooitMeerOvergewicht zijn aanvaard.

3 Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud
3.1 NooitMeerOvergewicht behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan.
3.2 Voor Bezoekers en Geregistreerde Gebruikers gelden de gewijzigde Voorwaarden met onmiddellijke ingang. Voor Abonnees blijven de oorspronkelijke Voorwaarden van kracht tot het moment dat zij hun Abonnement hernieuwen.
3.3 NooitMeerOvergewicht is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen. De genoemde maatregelen laten de uitstaande betalingsverplichtingen van een Abonnee onverlet. Vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

4 Aansprakelijkheid
4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies.
4.2 De Website en de Inhoud zijn niet bedoeld voor:
(i) gebruik in verband met bedrijfsmatige en zakelijke doeleinden, zoals de uitoefening van een beroep of bedrijf, of de uitoefening van activiteiten van een commerciële vereniging; en
(ii) Bezoekers jonger dan 18 jaar.
Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt voor deze doeleinden of niet aan de minimum leeftijdsgrens voldoet, doet hij dit op eigen risico. NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik. 
4.3 NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van NooitMeerOvergewicht of haar bedrijfsleiding.
4.4 De Website bevat banners en links naar externe internetpagina’s. NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.
4.5 NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.

5 Gebruiksvoorschriften Website
5.1 NooitMeerOvergewicht adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) persoonlijke informatie, waaronder e-mailadres, woonadres, telefoonnummers, bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van NooitMeerOvergewicht of andere Bezoekers te verstoren, waaronder begrepen:
–  het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en Trojaanse paarden
–  het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van NooitMeerOvergewicht of andere Bezoekers;
–  het wissen van bestanden op computers of systemen van NooitMeerOvergewicht of andere Bezoekers;
(ii) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(iii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
(iv) de Website te gebruiken voor het frauduleus omgaan met of misbruik maken van bankgegevens;
(v) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.

5.3 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een of meer andere Bezoekers in strijd is met dit artikel 5, kan de Bezoeker NooitMeerOvergewicht hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@NooitMeerOvergewicht.nl.
5.4 Als er naar het oordeel van NooitMeerOvergewicht indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5, heeft NooitMeerOvergewicht het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.
5.5 Als een Bezoeker naar het oordeel van NooitMeerOvergewicht in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die NooitMeerOvergewicht kan nemen omvatten:
(i) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(ii) het beëindigen van een Registratie en/of de Communicatiefaciliteiten;
(iii) het beëindigen van een Abonnement; en
(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die NooitMeerOvergewicht maakt.

5.6 NooitMeerOvergewicht is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien NooitMeerOvergewicht gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel 5.

6 Eigendomsrechten
6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de Website en de Inhoud bij NooitMeerOvergewicht en haar licentiegevers.
6.2 Bezoekers mogen de Website en de Inhoud raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan.
6.3 Bezoekers mogen op door hen beheerde externe internetpagina’s een hyperlink naar de Website opnemen.
6.4 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, met inbegrip van het opslaan of reproduceren van (een deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NooitMeerOvergewicht.

II. PUBLIEKE GEDEELTE

7 Publieke Gedeelte
7.1 Het Publieke Gedeelte van de Website is toegankelijk voor elke Bezoeker.
7.2 Het Publieke Gedeelte biedt toegang tot artikelen, die de Bezoeker in staat stellen om op de Website te zoeken naar verschillende artikelen
7.3 De overige pagina’s kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, worden geïndexeerd.  

III. NOOITMEEROVERGEWICHT GRATIS GEDEELTE
8 Gratis-gedeelte

8.1 Het Gratis-gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Geregistreerde Gebruikers.

9 Registratie
9.1 Bezoekers kunnen zich kosteloos registreren door op de Website een elektronisch registratieformulier (het “Registratieformulier”) in te vullen en via de Website te versturen naar NooitMeerOvergewicht. Bezoekers dienen de als verplicht gemarkeerde onderdelen van het Registratieformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
9.2 NooitMeerOvergewicht behoudt zich het recht voor om een Registratie te weigeren.
9.3 Indien NooitMeerOvergewicht een Registratie goedkeurt, stuurt NooitMeerOvergewicht de Bezoeker een bevestigingsbericht naar het door de Bezoeker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Bezoeker is vanaf dat moment een Geregistreerde Gebruiker.

10 Gebruikersaccount
10.1 NooitMeerOvergewicht kent Geregistreerde Gebruikers een gebruikersaccount toe (het “Gebruikersaccount”). Het Gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
10.2 NooitMeerOvergewicht koppelt het Gebruikersaccount aan een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam komt overeen met het door de Gebruiker op het Registratieformulier opgegeven e-mailadres. De Geregistreerde Gebruiker dient zelf een wachtwoord te kiezen.
10.3 De Geregistreerde Gebruiker dient zorgvuldig met het door hem of haar gekozen wachtwoord om te gaan, dit geheim te houden en op een veilige plek te bewaren of op te slaan. De Geregistreerde Gebruiker dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik van het wachtwoord door een derde direct aan NooitMeerOvergewicht te melden. Tot het tijdstip van de melding is de Geregistreerde Gebruiker aansprakelijk voor alle schade en kosten die voortvloeien uit door middel van het wachtwoord verkregen toegang tot en gebruik van de Website en de Inhoud.
10.4 NooitMeerOvergewicht slaat de door een Geregistreerde Gebruiker op het Registratieformulier ingevoerde registratiegegevens op in een aan het Gebruikersaccount gekoppelde Mijn NooitMeerOvergewichtmap (“Mijn NooitMeerOvergewicht”). Geregistreerde Gebruikers dienen de in Mijn NooitMeerOvergewicht als verplicht gemarkeerde informatie aan te passen, indien deze onjuist of niet langer actueel zijn.
10.5 NooitMeerOvergewicht publiceert de in Mijn NooitMeerOvergewicht opgeslagen gegevens niet.
10.6 De Geregistreerde Gebruiker kan een aan hem of haar toegekend Gebruikersaccount op ieder moment kosteloos beëindigen door gebruik te maken van de daartoe getroffen voorzieningen op de Website.

 11 Nieuwsbrief
11.1 De Website biedt Geregistreerde Gebruikers en Abonnees de mogelijkheid om zich op te geven voor het ontvangen van een nieuwsbrief (de “Nieuwsbrief”). Indien Geregistreerde Gebruikers en Abonnees de Nieuwsbrief willen ontvangen kunnen ze dat aangeven op de Website via de daarvoor bestemde formulieren. Na aanmelding voor een Nieuwsbrief kunnen Geregistreerde Gebruikers en Abonnees  zich te allen tijde afmelden voor de Nieuwsbrief, door te klikken op de link in de nieuwsbrief zelf. De Nieuwsbrief wordt in beginsel eenmaal per week verzonden.


IV NOOITMEEROVERGEWICHT PLUS  

12 Plus-gedeelte
12.1 Het Plus-gedeelte is het gedeelte van de Website dat uitsluitend toegankelijk is voor Abonnees. NooitMeerOvergewicht biedt Abonnees de voordelen van het Plus-gedeelte zodra de Abonnementskosten door NooitMeerOvergewicht zijn ontvangen, dan wel zodra de gegevens benodigd voor een automatische betaling zijn ingevoerd.
12.2 Het Plus-gedeelte biedt de verschillende (en wisselende) aanvulling op de Inhoud op het Gratis-gedeelte.

 13 Abonnement
13.1 Geregistreerde Gebruikers kunnen op de Website het Abonnement aanvragen.
13.2 NooitMeerOvergewicht behoudt zich het recht voor om aanvragen voor een Abonnement te weigeren.
13.3 Indien NooitMeerOvergewicht een aanvraag voor een Abonnement aanvaardt, stuurt NooitMeerOvergewicht de Geregistreerde Gebruiker een bevestigingsbericht (de “Abonnementsbevestiging”) naar het in mijn NooitMeerOvergewicht opgeslagen e-mailadres.
13.4 Het Abonnement heeft een wisselende looptijd. Het Abonnement wordt automatisch verlengd indien de Abonnee gebruik maakt van de automatische incasso en IDEAL mogelijkheid. Indien het Abonnement automatisch is verlengd kan de Abonnee op elk moment Het abonnement opzeggen waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand. Na 1 maand is het abonnement dan omgezet van betaald naar gratis. Het Abonnement kan niet tussentijds worden opgezegd, behoudens voor zover in deze Voorwaarden anders is bepaald.
13.5 Het Abonnement maakt deel uit van een Gebruikersaccount. Indien het Gebruikersaccount van de Abonnee om welke reden dan ook ophoudt te bestaan, wordt het Abonnement automatisch beëindigd. Dit laat de uitstaande betalingsverplichtingen van een Abonnee onverlet en vooruitbetaalde gelden behoeven niet te worden gerestitueerd.

 14 Abonnementskosten
14.1 Op het Abonnement zijn de door NooitMeerOvergewicht op de Website via wat kost het of via andere communicatie bekend gemaakte vergoedingen en prijzen (de “Abonnementskosten”) van toepassing.
14.2 Alle door NooitMeerOvergewicht gehanteerde Abonnementskosten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief BTW.

15 Betaling
15.1 De Abonnee betaalt de verschuldigde abonnementsgelden vooruit door middel van een iDEAL-betaling of een automatische incasso. De Abonnee is verplicht alle voor de betaling benodigde gegevens correct en volledig aan NooitMeerOvergewicht te verstrekken. NooitMeerOvergewicht geeft pas uitvoering aan het Abonnement indien de Abonnementskosten zijn betaald of de automatische incasso opdracht is verstrekt.
15.2 Indien de Abonnee niet tijdig voor betaling heeft zorggedragen, stelt NooitMeerOvergewicht hem een nadere termijn voor betaling. Wordt binnen die termijn niet betaald, dan is NooitMeerOvergewicht gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen en is de Abonnee zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de Abonnee wettelijke rente en administratiekosten verschuldigd.
15.3 Is de Abonnee in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer verplichtingen uit hoofde van het Abonnement of deze Voorwaarden, dan komen, onverminderd de gevolgen die de wet aan zulk verzuim of tekortkoming verbindt, alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. Deze kosten bedragen minimaal EUR 100. Indien aannemelijk is dat NooitMeerOvergewicht hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze door de Abonnee te worden vergoed.
15.4 De door de Abonnee gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de Abonnee vermeldt dat de betaling betrekking heeft op de latere factuur.

V SLOTBEPALINGEN

16.1 EON is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, die worden verzameld via de Website. EON heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den-Haag en verwijst naar haar privacy & cookiebeleid.
16.2 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijft het overblijvende gedeelte van de Voorwaarden onverminderd van kracht. NooitMeerOvergewicht zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
16.3 NooitMeerOvergewicht mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen NooitMeerOvergewicht en de Bezoeker/Geregistreerde Gebruiker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bezoeker/Geregistreerde Gebruiker.
16.4 NooitMeerOvergewicht is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.
16.5 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Baarn, 1 Juli 2012.

 

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail